Kooiman
Vragen? Bel Bert!
+31 (0)6-53 40 36 05 +31 (0)6-53 40 36 05

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Versie 1.0 d.d. 01-08-2022

 

Gewoon & Beter. Arbodiensten doet haar uiterste best om de klanten naar wens te bedienen, desondanks bestaat de mogelijkheid dat iets niet naar wens verloopt.

Het doel van deze klachtenregeling is klachten van klanten op te lossen en signalen van klanten te gebruiken om de dienstverlening van Gewoon & Beter. te verbeteren. Indien u een klacht heeft kunt u deze melden via info@gewoonenbeter.nl

De klachtenregeling ziet er als volgt uit:

 

 1. Een klacht in het kader van deze regeling is iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende (hierna te noemen de klager) inzake de dienstverlening van Gewoon & Beter. in het algemeen of nalaten van individuele medewerkers van Gewoon & Beter., welke niet na een toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen.
 2. Een uitzondering hierop is de inhoudelijke beoordeling, of het medische handelen van een bedrijfsarts. Klagers kunnen in dat geval een deskundigen oordeel bij het UWV aanvragen of een second-opinion bij een onafhankelijk bedrijfsarts.
 3. In deze regeling wordt verstaan onder:
 • werkdag: een dag niet zijnde een zaterdag of zondag of erkende nationale feestdag;
 • week: periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur;
  • maand: periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.
 1. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtenprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).
 2. De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst overhandigd aan de directie. De directie blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht, maar kan deze delegeren aan een medewerker. De klacht kan niet worden gedelegeerd aan een persoon waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De ontvangst van de klacht wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de 5e werkdag na de dag van ontvangst schriftelijk aan de klager bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
 4. De klager ontvangt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.
 5. Indien de klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht maakt hij/zij dit binnen 1 maand na verzending schriftelijk kenbaar aan de directie van Gewoon & Beter.
 6. De klager wordt binnen 1 week na ontvangst van de in voorgaand artikel bedoelde mededeling van klager door Gewoon & Beter., in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of op de betreffende vestiging) de klacht toe te lichten aan de behandelaar van de klacht. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de behandelaar van de klacht ook de medewerker op wie de klacht zich toespitst aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst is bij dit gesprek - naast de behandelaar van de klacht - nog een tweede vertegenwoordiger van Gewoon & Beter. aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen 2 weken een definitieve beslissing van de directie van Gewoon & Beter.
 7. Tijdens het in artikel 9 bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. De klager kan hier direct op reageren. Wanneer in het gesprek een bevredigende afhandeling van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit aan het eind van het gesprek schriftelijk vastgelegd.
 8. Indien het in artikel 9 bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afhandeling van de klacht heeft geleid, wordt aan de klager uiterlijk binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan om de klacht af te handelen. Daarbij wordt de klager gewezen op de mogelijkheid zich desgewenst te wenden tot de Geschillencommissie van de brancheorganisatie van arbodiensten, OVAL, Reitseplein 1 5037 AA Tilburg of via www.klachtenregeling.nl Klachten inzake het medisch handelen of een onjuiste behandeling door de bedrijfsarts kunnen worden voorgelegd aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
 9. Overschrijding van enige in de voorgaande artikelen gestelde termijn heeft van het moment van overschrijding van de termijn tot gevolg dat bij het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie niet aan klager kan worden tegengeworpen dat de interne klachtenprocedure nog niet is afgerond, tenzij over de overschrijding van de termijn overleg heeft plaatsgevonden met klager en deze daarmee heeft ingestemd.
 10. Een klacht wordt afgesloten indien de klacht is overgegaan in een juridische procedure of indien Gewoon & Beter. het dossier waarop de klacht betrekking heeft, heeft overgedragen aan het UWV in verband met het bereiken van de maximale wachttijd voor de WIA.

 

Hardinxveld-Giessendam

Directie Gewoon & Beter. Arbodiensten

 

N.B. Geschillen tussen partijen, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kunnen door de klager worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd Nederlands rechter

DIT ZIJN WIJ

RECENSIES

WIJ WERKEN VOOR

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen